Voorwaarden en privacybeleid

The purpose of this document is to inform visitors who browse and/or use this website about the general terms and conditions governing its use. By browsing and/or using this website, you fully and unreservedly accept the general terms and conditions of this website, as set out in this document.


Terms and conditions of use

The visitor agrees to use this website and the services offered in accordance with the law, these general terms and conditions, generally accepted morals, good practices and public order.

Persons or companies giving us information undertake to provide truthful details which do not violate any third parties or the law. Please contact us if you believe that the content or information on this website violates a legitimate right or current legislation.

Without any previous, explicit and written authorisation, the transfer, disclosure, sale, rental and/or public exposure of this website or any part thereof are strictly forbidden.

The user undertakes to compensate the owner of this website for any loss or damage which may be caused by the use thereof in violation of these general terms and conditions and/or current legislation.


Cookies

A cookie is a small data file sent by the websites that you visit to your browser, which converts them into a text file, allowing the site to record information about your visit, preferred language and other options. This can make your next visit easier and the site more useful. Cookies play an important role. Without them, using the website would be a somewhat frustrating experience.

We use different types of cookies for the operation of the website. Some or all of the cookies identified below may be stored in your browser. You may view and manage cookies in your browser (although browsers for mobile devices may not offer this option).

PHPSESSID. This cookie helps us find out your preferences regarding the language of the website. It is deleted when the browser is closed.
ACCEPTCOOKIES. This cookie lets us know that you have accepted our cookies policy and that it is not necessary for us to notify you anymore. This cookie lasts for 1 year.
WEBIM_LITE. If this website has enabled the chat system, this cookie helps us find out the name you have chosen to contact us. This cookie lasts for 2 years.

We use some third-party services which may also store cookies in your browser, such as Google, as we use its map service to show you the location of the properties. You can see more information about Google cookies on this link.


Legal property

The owner of this website service is Villandalux Spain, S.L., registered address at Calle Huertos, 97 (Local 3) at 29780 Nerja (Málaga) - Spain, telephone number +34951834450 and email info@appartementennerja.nl, and is also the editor and owner of its content.

The content, information and advice expressed on this website should be understood as merely indicative. The owner is not liable in any way for the effectiveness or accuracy thereof, being exempt from any contractual or extracontractual liability with the person or company that makes use of them, as they shall decide at their own discretion the eventuality thereof.

The owner reserves the right to modify the content of the website without notice and without any restriction. The owner, and in turn Entersoftweb, S.L., as provider of the website service, accepts no liability for any damages which may be caused by the unavailability and/or outage of this website and the services offered on it.

The owner reserves the right to amend the general terms and conditions expressed in this document without any prior notice.

The general terms and conditions expressed in this document are governed by Spanish law. The owner, website visitors and any other person or company using any services provided on this website explicitly waive any other jurisdiction and duly submit to the courts and tribunals of the city of Nerja, for the resolution of any controversy or legal dispute which may arise.


Consumer information

All sale prices, both of second-hand properties and new-builds displayed on this website, shall be marked up with taxes and other expenses legally payable by the buyer, such as solicitors' fees, documented legal acts, land registry fees, VAT, property transfer tax, estate agency fees, etc.

In the case of offers for new-builds still in the project or construction stage, and for which down payments are foreseen, these amounts shall be guaranteed according to law, with the guarantor indicating the corresponding policy number, their current account number and whether said amount is a down payment, a deposit or a down payment and deposit of the final price.

In the case of rental properties, community expenses or any other expenses which may correspond to the use of electricity, gas, telephone, water, etc. are not included in the stated rent.

The consumer is entitled to receive a copy of the so-called brief informative document of the property.

 

 

 

Algemene voorwaarden VillAndalux.

 

Artikel 1

Inleidende bepaling 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij VillAndalux. Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, gaan deze afwijkende voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• VillAndalux: VillAndalux, de onderneming die aan één of meerdere personen tegen betaling accommodatie van (particuliere) derden aanbiedt.

• Huurovereenkomst: De overeenkomst waarbij VillAndalux zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar (verhuurders) aangeboden accommodatie.

• Huurder: Huurder(s), huurster(s), de wederpartij van VillaAndalux.

• Huurder: Degene die de huurovereenkomst met VillAndalux aangaat.

• Huurder: Zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met VillAndalux aangaat.

• Huurder: degene die overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden, in de plaats is getreden van de oorspronkelijke wederpartij van VillAndalux.

3. De huurder dient te beseffen dat VillAndalux vakantiewoningen van particuliere derden verhuurt en dient zich in alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.

4. Onder de vakantiewoning / het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met tuin, terras, erf, overige opstallen, zwembad(en), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning behorende (on)roerende zaken.

Artikel 2 Reservering en betaling

1. VillAndalux is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer. 2. Met de verzending van het ingevulde boekingsformulier verklaart huurder kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 3. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door VillAndalux is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de beschikbaarheid van de vakantiewoning door VillAndalux is bevestigd. Dit onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 24 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door VillAndalux wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit VillAndalux elke aansprakelijkheid hiervoor uit.  De huurder ontvangt de definitieve schriftelijke boekingsbevestiging per email. 4. Binnen 5 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging dient de aanbetaling van 50% van de totaal overeengekomen huursom alsmede de reserveringskosten en eventuele extra kosten op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5. De restant betaling van 50% van de huurprijs en de eventueel aan VillAndalux te betalen waarborgsom dienen 8 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de bankrekening van VillAndalux. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 6. Indien de huurovereenkomst minder dan 8 weken voor vertrek tot stand komt, dient de gehele huursom, inclusief overige kosten, ineens (telefonisch dan wel via internet bankieren) te worden overgemaakt aan VillAndalux binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging en factuur. 7. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. VillAndalux zendt dan een aanmaning per mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van VillAndalux wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval VillAndalux gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden dan met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3 Huursom

1. De opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. De huursom en bijkomende kosten worden op de website en boekingsbevestiging / factuur vermeld. 2. Zaterdag is in het algemeen de dag van aankomst en dag van vertrek. Afwijkende wisseldagen zijn mogelijk, dit wordt altijd schriftelijk bevestigd aan de huurder. Op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid kan het verblijf verlengd worden per dag. De aankomst en vertrekdag worden als gehele dag beschouwd.

Artikel 4 Waarborgsom

1. Bij alle vakantievilla's die via VillAndalux verhuurd worden, wordt een waarborgsom gevraagd. 2. In sommige gevallen dient de huurder de waarborgsom aan VillAndalux te voldoen en in andere gevallen aan de eigenaar / sleutelhouder ter plaatse. Wanneer de waarborgsom aan VillAndalux voldaan moet worden, dan dient u deze gelijk met de restant huursom te voldoen. Na afloop van de huurperiode wordt de waarborgsom, mits er geen melding van schade is, binnen 14 dagen aan u geretourneerd. VillAndalux kan helaas geen enkele aansprakelijkheid voor heffing dan wel terug betaling van de waarborgsom al dan niet onder aftrek van kosten aanvaarden. 3. Als de waarborgsom ter plaatse voldaan moet worden, dan dient deze bij aankomst contant of via creditcard (dit afhankelijk van de mogelijkheid die de eigenaar biedt) voldaan te worden. De borg wordt in het algemeen bij vertrek aan de huurder terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade (bijvoorbeeld kosten voor breuk of beschadiging) of extra schoonmaakkosten. 4. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar / sleutelhouder en de huurder. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen. N.B.: controleert u of u een W.A. verzekering heeft afgesloten i.v.m. eventueel door u veroorzaakte (ernstige) schade aan de vakantiewoning! 5. Excessief gebruik van electra bv. door het laden van elektrische autos wat niet is inbegrepen in de huursom, zal worden doorberekend aan de huurders en zal worden verrekend met de borg.

Artikel 5 Aansprakelijkheid huurders

1.De huurder is verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning. De huurder zal alle schade aan de woning, veroorzaakt door de huurder zelf, door medehuurders of eventuele bezoekers geheel vergoeden, terstond aan de eigenaar of de beheerder. Een door de huurder geconstateerde schade dient direkt aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. 2.Indien de schade is ontstaan gedurende de huurperiode, zal deze schade aan de huurder worden toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien deze schade de hoogte van de borgsom te boven gaat, is de huurder verplicht het meerdere alsnog te betalen. De vaststelling van de schade na het vertrek van de huurder, verminderen de aansprakelijkheid van de huurder niet. Onder schade wordt mede verstaan schade als gevolg van, of verband houdende met beschadiging, vernieling, breuk, vermissing, brand, diefstal, etc. 3.De huurder is verantwoordelijk voor alle sleutels die aan hem of haar zijn overhandigd. Voor het verlies van een of meer sleutels wordt 50,- euro vervangingskosten gerekend per sleutel vermeerderd met eventuele kosten voor een slotenmaker. Indien een of meer sleutels van buitendeuren worden vermist, dan is de huurder tevens aansprakelijk voor de vervanging van de betreffende sloten. 4.In bijna alle vakantiewoningen is een televisie aanwezig. Meestal is er zelfs een sateliet televisie aanwezig. De huurder is niet gerechtigd om deze televisiezenders opnieuw in te stellen. Indien de ingestelde televisie zenders verloren gaan, zal een technicus de vakantiewoning dienen te bezoeken om deze zenders opnieuw in te stellen. De huurder is aansprakelijk voor de kosten van deze technicus. 5.Indien de vergoeding voor de schade ter plekke niet in zijn geheel wordt voldaan, blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor het resterende deel. Alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld incassokosten, komen eveneens voor rekening van de huurder.

Artikel 6 Bijkomende kosten

1. Er zijn reserveringskosten van € 30 verschuldigd bij elke boeking. Deze kosten zijn reeds inbegrepen in het totaalbedrag wat vermeld wordt in het boekingsscherm. 2. In het algemeen zijn de kosten voor elektriciteit, gas en water en de verplichte eindschoonmaak bij de huurprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. 3 Op aanvraag is, indien aanwezig en tegen betaling, een kinderbedje te verkrijgen. 4. Eventuele toeristenbelasting is een lokale belasting die, indien van toepassing, ter plaatse voldaan dient te worden. Artikel 7 Reisbescheiden Na ontvangst van de gehele huursom, de eventueel verschuldigde waarborgsom en andere door de huurder verschuldigde bedragen, ontvangt de huurder ongeveer 3 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode de reisbescheiden. Hierin staan de afspraken, adres en bijzonderheden over uw vakantiewoning vermeld.

Artikel 8 Aankomst en vertrek

1. Zaterdag is de dag van aankomst en dag van vertrek. Afwijkende wisseldagen zijn mogelijk, mits schriftelijk is overeengekomen. Aankomsttijd is tussen 16.00 en 19.00 uur op de dag dat de huurperiode begint (tenzij de eigenaar andere tijden hanteert), vanaf dat tijdstip is de vakantiewoning beschikbaar voor de huurder. 2. Aankomst na 19.00 en vóór 21.00 is in overleg met de eigenaar / sleutelhouder mogelijk, eventueel met bemiddeling vóóraf door VillAndalux. 3. Aankomst na 21.00 is alleen op aanvraag mogelijk en is ter goedkeuring aan de eigenaar/beheerder, in sommige gevallen zal hiervoor een toeslag berekend worden. VillAndalux heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst ná 21.00 uur niet mogelijk blijkt te zijn. 4. Huurder dient de woning op de laatste dag van de huurperiode vóór 10.00 uur te verlaten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De woning dient bezemschoon en opgeruimd te worden achtergelaten. De vaat dient schoon te zijn, vaatwasser leeg, koelkast leeg. Het huisvuil dient in de afvalcontainers te zijn gedeponeerd. Alle meubelen staan op hun plaats.

Artikel 9 Wijzigingen door huurder

1. Iedere wijziging van de overeenkomst behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VillAndalux. 2. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt VillAndalux een bedrag ad € 50,- administratiekosten in rekening. 3. Tot 4 weken vóór de dag van aankomst kan huurder wijziging in de huurovereenkomst verzoeken (bijvoorbeeld een ander in zijn plaats stellen). Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden toegestaan. Voorwaarde hierbij is, dat de huurder de gewijzigde huursom voldoet conform de regeling zoals genoemd in artikel 2. Over de verzochte wijziging zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal telefonisch of schriftelijk (email) worden toegelicht. 4. Vanaf 4 weken vóór de dag van aankomst zal wijziging doorgaans niet mogelijk zijn. 5. Wanneer een verzoek om een wijziging in de boeking of reservering wordt afgewezen en huurder handhaaft desondanks zijn verzoek tot wijziging dan zal dit door VillAndalux als een annulering van de huurovereenkomst worden beschouwd zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 10 van toepassing.

Artikel 10 Annulering door huurder

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht.  2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien buiten kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag). 3. VillAndalux is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden. 4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd. 5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd. 6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd. 7.Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. 8. Reserveringskosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 11 Wijziging door VillAndalux

1. VillAndalux heeft het recht de overeenkomst te wijzigen dan wel te ontbinden wegens zwaarwegende omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld die nakoming van VillAndalux in alle redelijkheid niet kan worden gevergd (bijvoorbeeld verkoop van de gehuurde vakantiewoning, overlijden van de eigenaar, brand). Indien VillAndalux en/of de eigenaar door oorlog, staking, natuurramp, brand, buitengewone weeromstandigheden, overlijden eigenaar, beperkende overheidsmaatregelen, enige verplichting, geheel of ten dele niet c.q. niet tijdig kunnen nakomen, kan de overeenkomst door hen worden ontbonden, zonder dat de huurder enige aanspraak heeft op enige schadevergoeding. 2. VillAndalux is in dergelijk geval gerechtigd, een alternatief aan te bieden in de vorm van een gelijkwaardige vakantiewoning. VillAndalux zal in dergelijk geval haar uiterste best doen een zo goed mogelijk alternatief aan te bieden. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. 3. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door VillAndalux niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van VillAndalux.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of ongemakken van welke aard dan ook door de huurder en anderen geleden als gevolg van en / of samenhangend met, zijn verblijf in de vakantiewoning. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van via VillAndalux verhuurde woningen. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door eigenaren, verhuurders, beheerders of hun vertegenwoordigers van woningen voor welke VillAndalux bemiddelt. 2. VillAndalux aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor: a) foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. b) kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen. c) VillAndalux kan de werking van (draadloos) internet niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een villa. Het niet aanwezig zijn danwel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan VillAndalux noch de eigenaar worden aangerekend. d). De meeste zwembaden zijn te gebruiken tussen medio mei en eind september. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. VillAndalux is niet aansprakelijk voor de openingstijden en -data van zwembaden. VillAndalux is niet aansprakelijk voor enige schade hierdoor, of hiermede verband houdende, geleden. De huurder dient zelf te zorgen voor toezicht op kinderen die van het zwembad gebruik maken. e) VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of rondom de woning, hetzij aangebracht door de eigenaar, hetzij veroorzaakt door andere buiten de schuld van VillAndalux gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld natuurrampen. f) VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen van stroom en/of watervoorziening. Het uitvallen van stroom en/of watervoorziening komt in Spanje helaas regelmatig voor, en kan soms zelfs meer dan een dag duren. Wij vragen hiervoor uw begrip 4. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. VillAndalux bedingt hierbij ten behoeve van de eigenaar dat de huurder gehouden is alle schade ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan de eigenaar. Huurder wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten. 5. VillAndalux is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot maximaal de hoogte van de huursom. 6. Bij de keuze van onze vakantiewoningen en -appartementen hebben wij geprobeerd u zoveel als mogelijk te behoeden voor bouwoverlast. VillAndalux kan nieuwe initiatieven of gewijzigde plannen niet voorkomen. Het komt wel eens voor dat er vlakbij bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor een dergelijke situatie aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 7. In ieder geval zal door de eigenaar, de verhuurder, de beheerder en/of hun vertegenwoordigers geen grotere schade geclaimd worden dan de door de verhuurder ontvangen dan wel te ontvangen huursom.

Artikel 13 Verplichtingen van huurder

1. De huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van VillAndalux. Huurder is, zowel jegens de eigenaar als jegens VillAndalux, aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Huurder dient zich te realiseren dat VillAndalux vakantiewoningen van particulieren derden verhuurt en dient zich in alle gevallen als een goed huurder te gedragen.Bij de vakantiewoning aanwezige of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomt en dienen strikt te worden nagekomen. 2. Het aantal personen genoemd in de beschrijving van de vakantiewoning is het maximum toegestane aantal (inclusief kinderen) en mag niet overschreden worden, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen met VillAndalux, in welk geval VillAndalux gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Huurder dient bij reservering het juiste aantal personen op te geven. Mocht dit aantal later wijzigen dan dient huurder dit schriftelijk (emaill, post) aan VillAndalux te melden. Dit geldt ook voor eventuele gasten. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane zonder toestemming van VillAndalux geeft de eigenaar / verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder blijft automatisch in verzuim terzake zijn verplichting uit de huurovereenkomst en is schadeplichtig. 3. VillAndalux en huurder komen overeen de door VillAndalux geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane overschrijdt. Deze bepaling moet worden gezien als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van VillAndalux alsnog nakoming en of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen. 4. De huurder is verplicht de door de eigenaar vastgestelde regels na te leven. Indien de huurder zich niet aan de regels houdt, kan de eigenaar / verhuurder hem verplichten de gehuurde vakantiewoning te verlaten, waarbij de huurder geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/of schadevergoeding heeft. Daarnaast heeft de eigenaar / verhuurder in dat geval het recht de volledige waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade. 5. Het is te allen tijde, doch in ieder geval tussen 00.00 en 08.00 uur verboden geluidsoverlast te veroorzaken. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar en zijn gemachtigden het recht de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.

Artikel 14 Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VillAndalux heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,00.

Artikel 15 Klachten

1.Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur na aankomst bij de sleutelbewaarder ter plaatse te worden ingediend en met deze te worden opgelost. Mocht de klacht niet ter plaatse opgelost kunnen worden, dan is de huurder verplicht VillAndalux hiervan terstond doch uiterlijk binnen 48 uur na aankomst in kennis te stellen, zodat VillAndalux pogingen in het werk kan stellen de klacht verhelpen. 2. Vroegtijdig vertrek zonder dat VillAndalux tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat VillAndalux daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van de door hem betaalde bedragen. 3. Klachten en claims die VillAndalux niet binnen 4 weken na vertrek uit de vakantiewoning schriftelijk of per mail hebben bereikt, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Alle aanspraken vervallen als de genoemde termijn van 4 weken is verstreken. Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden. Artikel 16 Rechtskeuze 1. Op alle geschillen met VillAndalux is Nederlands recht van toepassing. Eventuele meningsverschillen over de interpretatie van onze huurvoorwaarden of over de kwaliteit van de door u gehuurde vakantiewoning, lossen wij bij voorkeur op in onderling overleg. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 deze kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. 22 februari 2011

 

We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)


Meer informatie