Algemene voorwaarden VillAndalux.

 

Artikel 1

Inleidende bepaling 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij VillAndalux. Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, gaan deze afwijkende voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• VillAndalux: VillAndalux, de onderneming die aan één of meerdere personen tegen betaling accommodatie van (particuliere) derden aanbiedt.

• Huurovereenkomst: De overeenkomst waarbij VillAndalux zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar (verhuurders) aangeboden accommodatie.

• Huurder: Huurder(s), huurster(s), de wederpartij van VillaAndalux.

• Huurder: Degene die de huurovereenkomst met VillAndalux aangaat.

• Huurder: Zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met VillAndalux aangaat.

• Huurder: degene die overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden, in de plaats is getreden van de oorspronkelijke wederpartij van VillAndalux.

3. De huurder dient te beseffen dat VillAndalux vakantiewoningen van particuliere derden verhuurt en dient zich in alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.

4. Onder de vakantiewoning / het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met tuin, terras, erf, overige opstallen, zwembad(en), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning behorende (on)roerende zaken.

 

Artikel 2 Reservering en betaling

1. VillAndalux is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer.

2. Met de verzending van het ingevulde boekingsformulier verklaart huurder kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door VillAndalux is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de beschikbaarheid van de vakantiewoning door VillAndalux is bevestigd. Dit onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 24 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door VillAndalux wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit VillAndalux elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VillAndalux. De huurder ontvangt de definitieve schriftelijke boekingsbevestiging per email.

4. Binnen 5 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging dient de aanbetaling van 50% van de totaal overeengekomen huursom alsmede de reserveringskosten en eventuele extra kosten op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. De restant betaling van 50% van de huurprijs en de eventueel aan VillAndalux te betalen waarborgsom dienen 8 weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de bankrekening van VillAndalux. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Indien de huurovereenkomst minder dan 8 weken voor vertrek tot stand komt, dient de gehele huursom, inclusief overige kosten, ineens (telefonisch dan wel via internet bankieren) te worden overgemaakt aan VillAndalux binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging en factuur.

7. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. VillAndalux zendt dan een aanmaning per mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van VillAndalux wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval VillAndalux gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden dan met de annuleringsgelden verrekend.

 

Artikel 3 Huursom

1. De opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. De huursom en bijkomende kosten worden op de website en boekingsbevestiging / factuur vermeld.

2. Zaterdag is in het algemeen de dag van aankomst en dag van vertrek. Afwijkende wisseldagen zijn mogelijk, dit wordt altijd schriftelijk bevestigd aan de huurder. Op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid kan het verblijf verlengd worden per dag. De aankomst en vertrekdag worden als gehele dag beschouwd.

 

Artikel 4 Waarborgsom

1. Bij alle vakantievilla's die via VillAndalux verhuurd worden, wordt een waarborgsom gevraagd.

2. In sommige gevallen dient de huurder de waarborgsom aan VillAndalux te voldoen en in andere gevallen aan de eigenaar / sleutelhouder ter plaatse. Wanneer de waarborgsom aan VillAndalux voldaan moet worden, dan dient u deze gelijk met de restant huursom te voldoen. Na afloop van de huurperiode wordt de waarborgsom, mits er geen melding van schade is, binnen 14 dagen aan u geretourneerd. VillAndalux kan helaas geen enkele aansprakelijkheid voor heffing dan wel terug betaling van de waarborgsom al dan niet onder aftrek van kosten aanvaarden.

3. Als de waarborgsom ter plaatse voldaan moet worden, dan dient deze bij aankomst contant voldaan te worden. De borg wordt in het algemeen bij vertrek aan de huurder terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade (bijvoorbeeld kosten voor breuk of beschadiging) of extra schoonmaakkosten.

4. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar / sleutelhouder en de huurder. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen. N.B.: controleert u of u een W.A. verzekering heeft afgesloten i.v.m. eventueel door u veroorzaakte (ernstige) schade aan de vakantiewoning!

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid huurders

1.De huurder is verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning. De huurder zal alle schade aan de woning, veroorzaakt door de huurder zelf, door medehuurders of eventuele bezoekers geheel vergoeden, terstond aan de eigenaar of de beheerder. Een door de huurder geconstateerde schade dient direkt aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld.

2. Indien de schade is ontstaan gedurende de huurperiode, zal deze schade aan de huurder worden toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien deze schade de hoogte van de borgsom te boven gaat, is de huurder verplicht het meerdere alsnog te betalen. De vaststelling van de schade na het vertrek van de huurder, verminderen de aansprakelijkheid van de huurder niet. Onder schade wordt mede verstaan schade als gevolg van, of verband houdende met beschadiging, vernieling, breuk, vermissing, brand, diefstal, etc.

3.De huurder is verantwoordelijk voor alle sleutels die aan hem of haar zijn overhandigd. Voor het verlies van een of meer sleutels wordt 50,- euro vervangingskosten gerekend per sleutel vermeerderd met eventuele kosten voor een slotenmaker. Indien een of meer sleutels van buitendeuren worden vermist, dan is de huurder tevens aansprakelijk voor de vervanging van de betreffende sloten.

4.In bijna alle vakantiewoningen is een televisie aanwezig. Meestal is er zelfs een sateliet televisie aanwezig. De huurder is niet gerechtigd om deze televisiezenders opnieuw in te stellen. Indien de ingestelde televisie zenders verloren gaan, zal een technicus de vakantiewoning dienen te bezoeken om deze zenders opnieuw in te stellen. De huurder is aansprakelijk voor de kosten van deze technicus.

5.Indien de vergoeding voor de schade ter plekke niet in zijn geheel wordt voldaan, blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor het resterende deel. Alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld incassokosten, komen eveneens voor rekening van de huurder.

 

Artikel 6 Bijkomende kosten

1. Er zijn reserveringskosten van € 25 verschuldigd bij elke boeking. Deze kosten zijn reeds inbegrepen in het totaalbedrag wat vermeld wordt in het boekingsscherm.

2. In het algemeen zijn de kosten voor elektriciteit, gas en water en de verplichte eindschoonmaak bij de huurprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

3 Op aanvraag is, indien aanwezig en tegen betaling, een kinderbedje te verkrijgen.

4. Eventuele toeristenbelasting is een lokale belasting die, indien van toepassing, ter plaatse voldaan dient te worden.

 

Artikel 7 Reisbescheiden

Na ontvangst van de gehele huursom, de eventueel verschuldigde waarborgsom en andere door de huurder verschuldigde bedragen, ontvangt de huurder ongeveer 3 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode de reisbescheiden. Hierin staan de afspraken, adres en bijzonderheden over uw vakantiewoning vermeld.

 

Artikel 8 Aankomst en vertrek

1. Zaterdag is de dag van aankomst en dag van vertrek. Afwijkende wisseldagen zijn mogelijk, mits schriftelijk is overeengekomen. Aankomsttijd is tussen 16.00 en 19.00 uur op de dag dat de huurperiode begint (tenzij de eigenaar andere tijden hanteert), vanaf dat tijdstip is de vakantiewoning beschikbaar voor de huurder.

2. Aankomst na 19.00 en vóór 21.00 is in overleg met de eigenaar / sleutelhouder mogelijk, eventueel met bemiddeling vóóraf door VillAndalux.

3. Aankomst na 21.00 is alleen op aanvraag mogelijk en is ter goedkeuring aan de eigenaar/beheerder, in sommige gevallen zal hiervoor een toeslag berekend worden. VillAndalux heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst ná 21.00 uur niet mogelijk blijkt te zijn.

4. Huurder dient de woning op de laatste dag van de huurperiode vóór 10.00 uur te verlaten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De woning dient bezemschoon en opgeruimd te worden achtergelaten. De vaat dient schoon te zijn, vaatwasser leeg, koelkast leeg. Het huisvuil dient in de afvalcontainers te zijn gedeponeerd. Alle meubelen staan op hun plaats.

 

Artikel 9 Wijzigingen door huurder

1. Iedere wijziging van de overeenkomst behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VillAndalux.

2. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt VillAndalux een bedrag ad € 50,- in rekening.

3. Tot 4 weken vóór de dag van aankomst kan huurder wijziging in de huurovereenkomst verzoeken (bijvoorbeeld een ander in zijn plaats stellen). Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden toegestaan. Voorwaarde hierbij is, dat de huurder de gewijzigde huursom voldoet conform de regeling zoals genoemd in artikel 2. Over de verzochte wijziging zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal telefonisch of schriftelijk (email) worden toegelicht.

4. Vanaf 4 weken vóór de dag van aankomst zal wijziging doorgaans niet mogelijk zijn.

5. Wanneer een verzoek om een wijziging in de boeking of reservering wordt afgewezen en huurder handhaaft desondanks zijn verzoek tot wijziging dan zal dit door VillAndalux als een annulering van de huurovereenkomst worden beschouwd zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 10 van toepassing.

 

Artikel 10 Annulering door huurder

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt.

2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien buiten kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).

3. VillAndalux is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd.

5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd.

6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

7.Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten.

8. Reserveringskosten worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 11 Wijziging door VillAndalux

1. VillAndalux heeft het recht de overeenkomst te wijzigen dan wel te ontbinden wegens zwaarwegende omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld die nakoming van VillAndalux in alle redelijkheid niet kan worden gevergd (bijvoorbeeld verkoop van de gehuurde vakantiewoning, overlijden van de eigenaar, brand). Indien VillAndalux en/of de eigenaar door oorlog, staking, natuurramp, brand, buitengewone weeromstandigheden, overlijden eigenaar, beperkende overheidsmaatregelen, enige verplichting, geheel of ten dele niet c.q. niet tijdig kunnen nakomen, kan de overeenkomst door hen worden ontbonden, zonder dat de huurder enige aanspraak heeft op enige schadevergoeding.

2. VillAndalux is in dergelijk geval gerechtigd, een alternatief aan te bieden in de vorm van een gelijkwaardige vakantiewoning. VillAndalux zal in dergelijk geval haar uiterste best doen een zo goed mogelijk alternatief aan te bieden. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald.

3. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door VillAndalux niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van VillAndalux.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of ongemakken van welke aard dan ook door de huurder en anderen geleden als gevolg van en / of samenhangend met, zijn verblijf in de vakantiewoning. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van via VillAndalux verhuurde woningen. VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door eigenaren, verhuurders, beheerders of hun vertegenwoordigers van woningen voor welke VillAndalux bemiddelt.

2. VillAndalux aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor: a) foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. b) kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen. c) VillAndalux kan de werking van (draadloos) internet niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een villa. Het niet aanwezig zijn danwel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan VillAndalux noch de eigenaar worden aangerekend. d). De meeste zwembaden zijn te gebruiken tussen medio mei en eind september. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. VillAndalux is niet aansprakelijk voor de openingstijden en -data van zwembaden. VillAndalux is niet aansprakelijk voor enige schade hierdoor, of hiermede verband houdende, geleden. De huurder dient zelf te zorgen voor toezicht op kinderen die van het zwembad gebruik maken. e) VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of rondom de woning, hetzij aangebracht door de eigenaar, hetzij veroorzaakt door andere buiten de schuld van VillAndalux gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld natuurrampen. f) VillAndalux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen van stroom en/of watervoorziening. Het uitvallen van stroom en/of watervoorziening komt in Spanje helaas regelmatig voor, en kan soms zelfs meer dan een dag duren. Wij vragen hiervoor uw begrip

3. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. VillAndalux bedingt hierbij ten behoeve van de eigenaar dat de huurder gehouden is alle schade ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan de eigenaar. Huurder wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten.

4. VillAndalux is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot maximaal de hoogte van de huursom.

5. Bij de keuze van onze vakantiewoningen en -appartementen hebben wij geprobeerd u zoveel als mogelijk te behoeden voor bouwoverlast. VillAndalux kan nieuwe initiatieven of gewijzigde plannen niet voorkomen. Het komt wel eens voor dat er vlakbij bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor een dergelijke situatie aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

6. In ieder geval zal door de eigenaar, de verhuurder, de beheerder en/of hun vertegenwoordigers geen grotere schade geclaimd worden dan de door de verhuurder ontvangen dan wel te ontvangen huursom.

 

Artikel 13 Verplichtingen van huurder

1. De huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van VillAndalux. Huurder is, zowel jegens de eigenaar als jegens VillAndalux, aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Huurder dient zich te realiseren dat VillAndalux vakantiewoningen van particulieren derden verhuurt en dient zich in alle gevallen als een goed huurder te gedragen.Bij de vakantiewoning aanwezige of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomt en dienen strikt te worden nagekomen.

2. Het aantal personen genoemd in de beschrijving van de vakantiewoning is het maximum toegestane aantal (inclusief kinderen) en mag niet overschreden worden, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen met VillAndalux, in welk geval VillAndalux gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Huurder dient bij reservering het juiste aantal personen op te geven. Mocht dit aantal later wijzigen dan dient huurder dit schriftelijk (emaill, post) aan VillAndalux te melden. Dit geldt ook voor eventuele gasten. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane zonder toestemming van VillAndalux geeft de eigenaar / verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder blijft automatisch in verzuim terzake zijn verplichting uit de huurovereenkomst en is schadeplichtig.

3. VillAndalux en huurder komen overeen de door VillAndalux geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane overschrijdt. Deze bepaling moet worden gezien als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van VillAndalux alsnog nakoming en of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.

4. De huurder is verplicht de door de eigenaar vastgestelde regels na te leven. Indien de huurder zich niet aan de regels houdt, kan de eigenaar / verhuurder hem verplichten de gehuurde vakantiewoning te verlaten, waarbij de huurder geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/of schadevergoeding heeft. Daarnaast heeft de eigenaar / verhuurder in dat geval het recht de volledige waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade.

5. Het is te allen tijde, doch in ieder geval tussen 00.00 en 08.00 uur verboden geluidsoverlast te veroorzaken. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar en zijn gemachtigden het recht de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.

 

Artikel 14 Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VillAndalux heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,00.

 

Artikel 15 Klachten

1.Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur na aankomst bij de sleutelbewaarder ter plaatse te worden ingediend en met deze te worden opgelost. Mocht de klacht niet ter plaatse opgelost kunnen worden, dan is de huurder verplicht VillAndalux hiervan terstond doch uiterlijk binnen 48 uur na aankomst in kennis te stellen, zodat VillAndalux pogingen in het werk kan stellen de klacht verhelpen.

2. Vroegtijdig vertrek zonder dat VillAndalux tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat VillAndalux daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van de door hem betaalde bedragen.

3. Klachten en claims die VillAndalux niet binnen 4 weken na vertrek uit de vakantiewoning schriftelijk of per mail hebben bereikt, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Alle aanspraken vervallen als de genoemde termijn van 4 weken is verstreken. Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden.

 

Artikel 16 Rechtskeuze

1. Op alle geschillen met VillAndalux is Nederlands recht van toepassing. Eventuele meningsverschillen over de interpretatie van onze huurvoorwaarden of over de kwaliteit van de door u gehuurde vakantiewoning, lossen wij bij voorkeur op in onderling overleg. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 deze kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

22 februari 2011